Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Cycled Media Oy
Tuupakantie 3
01740 Vantaa

email: info@cycledmedia.fi
puh: 040 5571461

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Pasi Sauna-aho, Cycled Media Oy

4. REKISTERIASIAT

Vastaamme viimeistään 21 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käyttää Vemosim Oy:n, Cycled Median sekä yhteistyökumppaneiden     markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen (henkilötietolaki 8 §). Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Visma Solutions Oy:lle

https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/visma-tietojen-kasittelijana/

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen toimialaluokka
  • Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Tilatut palvelut ja laskutustiedot
  • Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi palvelukyselyn, tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. TIETOJEN SIIRTO EU-ALUEEN TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Vain määrätyillä työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Cycled Media Oy
Tuupakantie 3
01740 Vantaa

Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@cycledmedia.fi

12.  KORJAUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet, ks. kohta 2.

13.  KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet, ks. kohta 2.

Vastaa